ŚLADY PAMIĘCI – Popiersie Marianny Bocian w Czemiernikach

Popiersie Marianny Bocian (1942 – 2003 ) z roku 2005, projektu Zbyszka –Ikony Kresowatego wykonane przez Zbigniewa Kulasa ze Strzegomia- znanego artysty rzeźbiarza i kamieniarza , ufundowane zostało (2005 roku w kwietniu) „z potrzeby serca” przez Fundację Artystyczną –ERANOS z Wrocławia, Jej grono przyjaciół, gdzie Marianna Bocian pełniła funkcję Członka Rady i była zaangażowana w jej cele merytorycznie…
Popiersie z piaskowca (wysokiej klasy) podarowane zostało miasteczku Czemierniki obok którego leży (2 km.)wieś Bęłcząc i poświęcone w Kościele Parafialnym na otwarcie II-go dorocznego Sympozium im. Marianny Bocian zorganizowanym ku jej twórczości i pamięci w Czemiernikach przez: Czemiernickie Towarzystwo Regionalne i bliskich przyjaciół poetki oraz przy współudziale Władz Samorządowych, Marszałka Sejmiku Lubelskiego, Dyrekcji Wydziały Kultury i innych zaproszonych gości z Uniwersytetów Lubelskich , Kurii i najbliższej Rodziny poetki, eseistki, krytyka, mającej za sobą wiele publikacji książkowych i ogromną ilość publikacji oraz udział w Almanachach Poezji i Nagrodach Literackich Ogólnopolskich…
Początkowe zamierzenie szło w stronę pomieszczenie popiersia na płycie grobowca Bocianów, lecz w związku z tym że cała rodzina poetki dokonała przeniesienia grobowca rodzinnego w inne miejsce Cmentarza Parafialnego w Czemiernikach ,mieszczącego się obok w/w Kościoła, ostatecznie zostało usytuowane ono w Gimnazjum Szkolnym przy ul. Kockiej ( Gminy Czemierniki pow. Radzyń Podlaski), gdzie został zorganizowany tzw. „Kącik Autorsko-Poetycki Poetki im. Marianny Bocian”, w którym znajdują się książki i pamiątki po wybitnej poetce Regionu i Podlasia . Jest to, jak oświadczyły Władze Miasta ,zaczątek zorganizowania i powołania Muzeum im. Marianny Bocian na Podlasiu, gdzie popiersie zajmie swoje godne miejsce pośród pamiątek i książek poetki.
Idea popiersia (z piaskowca, o wymiarach : wysokości ok.75 cm i szerokości 65 cm), powstała już na I Sympozium o twórczości Marianny Bocian w Czemiernikach w roku 2004-tym przez długoletniego przyjaciela poetki Zbigniewa Kresowatego i Tadeusza Sławeckiego (członka i kuzyna rodziny) –Posła na Sejm i Prezesa Cz.Tow.Reg. oraz Tadeusza Karabowicza , jako pierwszy sprawiedliwy wyraz ku upamiętnieniu dorobku poetki z Bełcząca, idea poparta oficjalnie przez Czemiernickie Stowarzyszenie Regionalne w osobie Prezesa (byłego W- ce Ministra Kultury w Rządzie M. Buzka ) obecnie jako Posła na Sejm . Ideę inicjatywą poparły władze Samorządowe Województwa i Czemiernik w osobie: Burmistrza Miasta jak i Dyrekcji Gimnazium, w którym odbywają się coroczne spotkania z poezją Marianny Bocian jak i Ogólnopolskie Seminaria Twórcze . Rozstrzygane są tutaj Ogólnopolskie Konkursy Poezji i Recytacji wierszy Jej imieniem pod nazwą GNOMA.
Osłonięcie uroczyste popiersia ,które jest sugestywne sylwetce i osobowości twórczej M. Bocian, odbyło się w zabytkowym Kościele Parafialnym (ufundowanym przez Ród Firlejów) w Czemiernikach o godz.9.oo i poświęcone zapoczątkowaną Mszą Świętą ,za duszę św. Pamięci Marianny Bocian ,celebrowaną przez Proboszcza Parafii. Popiersie przewieziono po Mszy na salę Sympozium , gdzie ogłoszono wyniki I-go Ogólnopolskiego Konkursu Im. Poetki pod nazwa GNOMA. W części artystycznej młodzież recytowała poezje Marianny Bocian przy współudziale mediów :Prasy Radio i TV z Lublina. Warto przypomnieć ,że Jerzy Zaleski kręcił tu swój film o osobowości poetki ,a trzecim dniu imprezy Jerzy Zelnik wybitny aktor wraz z Wojtkiem Konikiewiczem kompozytorem (muzykiem) przedstawili monodram –Koncert (program słowno -muzyczny) pt .”Odsłona Słowa” w Radzyniu Podlaskim.
Koszt popiersia , które zostało znakomicie przyjęte w środowisku intelektualno –kulturalnym, nie jest znany albowiem jest to dar chwili i serca dla Ziemi Czemiernickiej wykonany przez Zarząd Fundacji ERANOS z Wrocławia , i ma uzmysławiać o znaczeniu tej wyjątkowej i ambitnej twórczości stojącej najbliżej natury i humanizmu a i godności osoby ludzkiej…Jest to hołd dla tej postaci o wysokim image patriotycznym kochającej przywiązanie do Ziemi i korzeni twórczości klasyków głoszących swe wersy ku wolności Ziemi Polskiej ; Słowackiego ,Mickiewicza ,Norwida, Asnyka ,Leśmiana a także i innych młodopolskich Poetów .Jest to znak upamiętnienia również dla Rodziców Marianny Bocian, których jako rolników-chłopów „władza ludowa” rozkułaczała w okresie stalinizmu. Jest tu mowa o godności i poświęceniu się twórczości powstającej w specyficznych warunkach formacji poetyckiej „Nowej Fali”, której to orientacji była Marianna Bocian ,uznana z chwilą śmierci za wybitną i cenną dla Regionu Podlasia .Ale ma również ten znak w tak przedstawianej skromnej formie naturalistycznej (z ptakiem na ramieniu) uzmysławiać o tym, że poezja ta tworzona w autopsji ,jest nie bez znaczenia na współczesność . Poetka ta mieści się, w/g wszelkich opiniotwórczych środowisk twórczych i artystycznych , w ścisłej Koronie poetów i Twórców orientacji występującej wobec „zmordyzmu” gomółkowskiego w latach sześćdziesiątych… Jest to postać o bardzo oryginalnej twórczości , która stworzyła wiele prac eseistycznych ,a także jest autorką wieku rozpraw senso -stricte naukowych ,ogłaszanych systematycznie w NOWATORZE -czasopiśmie naukowym ( ogólnopolskim) , wtórująca zasadzie ,że ” nie należy i nie wolno wykraczać przeciwko naturze i Duchowi Świętemu…” – Należy wspomnieć ,że popiersie jest kolejnym śladem ku Jej Pamięci, po tym jak wmurowano tablicę pamiątkową z brązu -płaskorzeźbę z wizerunkiem poetki u wejścia do Biblioteki Publicznej im. Marianny Bocian otwartej w pierwszą rocznicę śmierci we Wrocławiu przy u. Gubińskiej , dzięki staraniom profesora Stefana Bednarka z Uniwersytetu Wrocławskiego , gdzie kilka lat wstecz była pracownikiem. W tej nowo otwartej placówce kulturalnej przy ul. Gubińskiej na Nowym Dworze mieści się tzw. Kącik- „Izba Pamięci” Poetki zgromadzonych pamiątek jako spadek: książek dedykowanych , bibelotów, obrazów.
-Obecnie czynione są starania ,żeby w najbliższym czasie odsłonić tablicę pamiątkową z marmuru w Kościele Parafialnym w Czemiernikach, gdzie przed 62 laty została ochrzczona poetka. Świadczyć to będzie ,że osobowość ta wniosła również duży wkład w życie społeczności chrześcijańskiej kultury tej Ziemi Podlasia, co również zawiera się w twórczości Marianny Bocian.

Zbigniew Kresowaty