recenzje, eseje, rozmowy, wspomnienia, krytyka

ESEJE


Ikona jako okno na świat absolutny
Najpierw była myśl – rzecz o budowie Kalwarii
Topos Marca Chagalla
Sacrum w sztuce i jej humanistyczne
    posłannictwo ku godności – wykład

Trwać w humanizmie, który jest godnością w sacrum
    o Januszu Telejce

Impresje biegnące w przyszłość
    o malarstwie Agnieszki Kresowaty

Gest czy dialog z historią człowieka i jego tradycją
    rzecz o rzeźbach i działaniu artystycznym St. Cukra

Medytacja czy sumienie – o Krzysztofie Żelechowskim
Anioły są po drugiej stronie kobiecości
    o rzeźbach Lidii Sztwiertni

Zobaczyć metafizykę wewnętrzną świata obiecanego
    i antropologicznej przestrzeni – o Marku Jasińskim

Sensoryczność przestrzeni poetyckiej Barbary
    Malinowskiej

Śmierć w poezji Stanisława Grochowiaka

RECENZJE

Dreszcz Kobietona i kąpiel w ogniu pożądania
   o książce „Melancholia symboli” Janusza Stycznia

Entropia na „szklaną górę” – o książce Józefa Barana
Czy przemija? – o tomiku wierszy Julii Hartwig
Ta nasza młodość – o spektaklu Jacka Krzysicy
Oddech fali czerpiącej światło tekstem
   o tomie poezji Jerzego Grupińskiego

Notowanie „ku pamięci” posłannictwa
   o książce „Proboszcz” Stefana Pastuszewskiego

Dom (mojego) czasu na pytaniu stojący
   o książce „Dom Mojego Ojca” Mariana Makarskiego

Kontemplacja przeznaczonego
   o książce „Landrynkowy Areszt” Bożeny Budzińskiej

Noc pełna jak arka
   o książce Grzegorza Bazylaka

Sekwencje i atropie trwania
   o tomie poezji Andrzeja Waśkiewicza

Pytanie o istnienie czy katharsis
   o książce „Pejzaż w cierniach” B. Urbanka

O wrażliwości prawdziwej
   o książce „Ćmy” Franciszka Nastulczyka

Oktawy czy supozycje?
   o książce Stanisława Chyczyńskiego

Anon Genuine Pole – o ostatnim zbiorze wierszy
   Bogdana Loebla – Polak nieprawdziwy

Krzesło na drodze
   o „Miniaturach” Macieja Krzemińskiego

O tomie poezji Marianny Bocian pt. „Bliskie i Konieczne”
O tomie poezji Jerzego Grupińskiego
Omówienie tomiku Wacława Buryły
Recenzja do tomu poezji Marii Miłek

ROZMOWY ARTYSTYCZNE (DRUKOWANE)

z Franciszkiem Starowieyskim – malarzem
   Harmonia, król Ubu i Przeciw Beckettowi

z Hatifem Dzanabi – Babilon sięga dalej
z prof. Tadeuszem Sławkiem z Uniwersytetu
   Śląskiego w Katowicach
   Spojrzenie z „Rejsu żaglowcem Nietzsche”

z Andrzejem Pilskim – astronomem
   O gwiazdach i innych nieziemskich skarbach

z Wojtkiem Konikiewiczem – Tajemnice dźwięku
z prof. M. Makarskim – malarzem Architektura jest poezją przestrzeni
z Janem Miliunem z Bostonu
   Niestrudzony język muzyki i słuch ku uduchowieniu

z prof. Andrzejem Strumiłło w Maćkowej Rudej
   Wokół kamiennego kręgu, od wczoraj do dziś

z H. M. Góreckim – wybitnym kompozytorem
   O radości i rytmie, moje życie malinowe

z Eva Jensen – Śmierć w muzyce
z Jerzym Kapłańskim – artystą malarzem Odsłona godności w obrazie
z Christine Pryn – wybitną duńską skrzypaczką Na skrzypcach z Danii rodem po „Warszawską jesień”
z prof. Frantiśkiem Vśetićką
   Możności literatury na pograniczu polsko-czeskim

z Tadejem Karabowyczem
   Portret z Archaniołem na pograniczu

z prof. Hanną Adamkiewicz – Dramatyczność sukcesu
z prof. Michałem Łesiowem
   Zależności językowe, synonimy i sympatyczne
   mieszanki kulturowe na pograniczach

z Krzysztofem Miklaszewskim – reżyserem
   Od świętych kopniaków i awangardowej agresji do pasji
   dokumentalnej wotacji, czyli o własnym miejscu
   w teatrze życia

z Wiesławem Ochmanem – wybitnym śpiewakiem tenorem
   i artystą malarzem
   Wyśpiewać siebie całego i namalować duszę spełnienia

z Ryszardem Kapuścińskim reportażystą pisarzem, poetą
   i fotografem
   Lapidaria są we mnie wciąż jeszcze nie odkryte

ze zmarłym Ziemowitem Fedeckim – redaktorem
   Oni nazywali mnie „Perfidnym ekshumatorem
   pseudoliteratury”


„Gwajdolenie i nie tylko Witkacy” – rozmowa z prof, Januszem Deglerem w Muzeum im. Tomaszewskiego – lato 2018 r.

„Rzeźbić wiedzę i jej siłę” – rozmowa twórcza w pracowni artysty w Nysie – lato 2017 r.

WSPOMNIENIA

Ślady Pamięci – O popiersiu Marianny Bocian
Odejście w kataleptikon – O Bożenie Budzińskiej
Gwiezdna podróż ku planecie GENIUSZ
   O Stanisławie Lemie – futurologu, pisarzu

Z czasu natury, jedna – o Mariannie Bocian – poetce
Wspomnienie o Niemenie
Rok Grotowskiego – wspomnienie
Wspomnienie o Nikiforze
Wspomnienie o Zbigniewie Zapasiewiczu